Zwiń komunikaty

Projekt „Sprawny Samorząd"

    Logo projektu

Projekt „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ( www.efs.gov.pl ) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej ”.

realizują w Partnerstwie :

Miasto Brzeg - Partner Projektu  
Miasto Głuchołazy - Partner Projektu 
Miasto Kędzierzyn - Koźle -Partner Wiodący- Lider Projektu 
Gmina Kornowac - Partner Projektu  
Gmina Krzyżanowice - Partner Projektu
Gmina Pietrowice Wielkie - Partner Projektu  
Miasto Pszów - Partner Projektu  
Miasto Racibórz - Partner Projektu 
Miasto Radlin - Partner Projektu 
Miasto Rydułtowy - Partner Projektu
Powiat Brzeski - Partner Projektu
Powiat Raciborski - Partner Projektu

zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA – POKL.05.02.01.-00-362/08-00 

Cel ogólny Projektu

Zapewnienie optymalnej jakości wykonywania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego poprzez usprawnienie zarządzania procesami ich realizacji przez urzędy projektodawców.

Cele szczegółowe projektu

 1. usprawnienie komunikacji wewnętrznej i obiegu dokumentów poprzez wdrożenie optymalnych modeli tych procesów, w tym skrócenie czasu otrzymywania przez stanowiska pracy komunikatów wewnętrznych oraz informacji o treści poleceń i dokumentów oraz zwiększenie liczby usług objętych możliwością świadczenia droga elektroniczną;

 2. poprawa skuteczności określania potrzeb klientów poprzez wdrożenie optymalnych modeli mierzenia satysfakcji klientów;

 3. podniesienie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi poprzez wdrożenie optymalnych modeli mierzenia satysfakcji pracowników i wartościowania stanowisk pracy;

 4. zwiększenie liczby usług objętych skutecznym nadzorem poprzez wdrożenie optymalnych modeli zarządzania ryzykiem oraz zarządzania jakością;

 5. podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych w zakresie stosowania objętych projektem optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi zarządzania procesami realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego;

we wszystkich urzędach partnerów.

Działania objęte Projektem:

 • Wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi komunikacji wewnętrznej w 12 urzędach beneficjentów.

 • Wdrożenie optymalnych modeli oraz 4 nowych lub modyfikacja 7 istniejących systemów elektronicznego obiegu dokumentów w urzędach beneficjentów.

 • Wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi zarządzania ryzykiem w 12 urzędach beneficjentów.

 • Wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi mierzenia satysfakcji klientów w 12 urzędach beneficjentów.

 • Wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi mierzenia satysfakcji pracowników w 12 urzędach beneficjentów.

 • Wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi wartościowania stanowisk pracy w 12 urzędach beneficjentów.

 • Wdrożenie nowych systemów zarządzania jakością zgodnych z PN – EN ISO 9001 : 2001 w 9 urzędach beneficjentów lub rozwój i doskonalenie istniejących w 3 urzędach beneficjentów.

Okres realizacji projektu: 1. 11. 2008 r. - 31.12.2012 r.
Wartość projektu: 4 476 596 zł
Kwota dofinansowania: 4 350 516 zł
Wkład własny partnerów: 126 080 zł

Biuro Projektu : Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle , ul. Grzegorza Piramowicza 32,
47 -200 Kędzierzyn-Koźle, tel.(077) 40 50 336
www.kedzierzynkozle.pl , www.bip.kedzierzynkozle.pl  

Informacje o Projekcie  >>   http://www.kedzierzynkozle.pl/portal/index.php?t=200&id=30844