Zwiń komunikaty

„Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie gminy Kornowac”

 

W latach 2008 – 2013 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu realizował projekt pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie gminy Kornowac”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach VII Priorytetu Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W latach 2008 -2011 projekt skierowany był do klientów pomocy społecznej bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub pracujących jednakże zagrożonych wykluczeniem społecznym. W latach 2012-2013 projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych lub nieaktywnych zawodowo z powodu konieczności opieki nad osobą niepełnosprawną.

Działania w projekcie dopasowane były do indywidualnych potrzeb beneficjentów. W projekcie skierowanym do osób bezrobotnych prowadzone były zajęcia grupowe oraz indywidualne z doradcą zawodowym, psychologiem. Prowadzony był również trening umiejętności społecznych. Uczestnicy projektu otrzymali również skierowanie na kursy zawodowe. Przeszkolono osoby w zakresie kursu bukieciarstwa, kucharza małej gastronomi, opiekuna osób niepełnosprawnych i chorych, kasy fiskalnej, obsługi komputera, szycia firan, kosmetyczny ze stylizacją paznokci, spawacza, obsługi wózka widłowego, obsługi sprzętu ciężkiego ( koparki, ładowarki ) prawo jazdy kat. B i C. Część osób, która ukończyła w/w kursy podjęła zatrudnienie.

W projekcie skierowanym do osób niepełnosprawnych uczestnicy otrzymali wsparcie w formie grupowych oraz indywidualnych spotkań z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Ponadto prowadzone były działania z animatorem lokalnym. Prowadzona była również rehabilitacja ruchowa osób niepełnosprawnych oraz zajęcia z logopedą. Ponadto prowadzono zajęcia z umiejętności interpersonalnych oraz warsztaty z rękodzieła. Działania w w/w projekcie prowadzono w oparciu o Program Aktywności Lokalnej, którego celem jest pobudzenie społeczności lokalnej do działania, zainicjowanie partnerstwa lokalnego oraz współpraca poszczególnych instytucji oraz organizacji na ternie gminy. W ramach w/w działania prowadzone były imprezy środowiskowe oraz debaty społeczne mające na celu zintegrować społeczność lokalną oraz wspierać lokalne inicjatywy.

Gmina Kornowac otrzymała środki na dofinansowanie projektu w poszczególnych latach w następującej wysokości:

  • W roku 2008 20 412,26 zł

  • W roku 2009 126,214,69 zł

  • W roku 2010 99 345 ,00 zł

  • W roku 2011 63 803,65 zł

  • W latach 2012-2013 185 045,52 zł


Do ubiegania się o dofinansowanie wymagany był wkład własny w wysokości 10,5 % w latach 2008-2011 oraz 13 % w latach 2012-2013. Wkład własny realizowany był w formie zasiłków wypłacanych dla uczestników projektu na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Z projektu skorzystało w sumie 51 osób tj. w 2008 – 3 osoby, w 2009 – 15 osób, w 2010 10 osób, w 2011 – 8 osób, w latach 2012-2103 – 15 osób