Zwiń komunikaty

Projekt "Europa dla obywateli"

 

W dniach 30.04.2014 – 04.05.2014 r. w ramach projektu „Europa dla obywateli” odbyła się konferencja w Čeláre (Słowacja). W projekcie uczestniczyły gminy ze Słowacji, Czech, Węgier, Rumunii oraz gmina Kornowac i gmina Lyski. Gminę Kornowac reprezentował Pan Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy.

Europe for Citizens Programme - Europa dla Obywateli to program mający na celu promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego w okresie od 2007 do 2013 roku, stanowiący kontynuację i innowację obecnych działań Wspólnoty na rzecz wspierania zaangażowania obywateli w życie publiczne i integrację europejską.

Program Europa dla Obywateli powinien przyczynić się do:

- stworzenia obywatelom możliwości współpracy i uczestnictwa w budowaniu coraz bliższej, demokratycznej i otwartej na świat Europy, zjednoczonej w swojej różnorodności kulturowej i przez nią wzbogacanej, co pomoże rozwijać obywatelstwo Unii Europejskiej;

- rozwijania poczucia tożsamości europejskiej opartej na wspólnych wartościach, historii i kulturze;

- umacniania poczucia odpowiedzialności za Unię Europejską wśród jej obywateli;

- pogłębienia tolerancji i wzajemnego zrozumienia między obywatelami Europy, którzy szanując i promując różnorodność kulturową i językową wnoszą wkład w dialog międzykulturowy.

 

Program ma następujące cele szczegółowe, które będą realizowane na poziomie ponadnarodowym:

- gromadzenie członków społeczności lokalnych z całej Europy w celu wymiany doświadczeń, opinii i wartości, wyciągania wniosków z historii i budowania potencjału na przyszłość;

- wspieranie działań, debat i refleksji związanych z obywatelstwem europejskim i demokracją, wspólnymi wartościami, wspólną historią i kulturą dzięki współpracy w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim;

- przybliżanie Europy obywatelom poprzez propagowanie europejskich wartości i osiągnięć z zachowaniem pamięci o jej historii;

- zachęcanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego ze wszystkich krajów uczestniczących do wzajemnych kontaktów umacniających dialog międzykulturowy oraz eksponujących zarówno różnorodność, jak i jedność Europy. Należy położyć szczególny nacisk na zacieśnianie więzi między obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej w składzie z 30 kwietnia 2004 r. i państw członkowskich, które przystąpiły do UE po tej dacie.

 

Priorytety programu na rok 2014.

Zgodnie z ogólnymi celami programu „Europa dla obywateli”, jego roczne priorytety określa Komisja Europejska po przeprowadzeniu konsultacji z Komitetem Programowym. Wnioskodawców zachęca się do opracowywania projektów zgodnych z celami programu i ukierunkowanie ich na aktualne roczne priorytety.

Należy dokonać rozróżnienia między priorytetami dla następujących komponentów: 1 – Pamięć o przeszłości Europy i 2 – Zaangażowanie demokratyczne i aktywność obywatelska.

Komponent 1: Pamięć o przeszłości Europy

Zgodnie z art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej celem UE jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów.

W kontekście niniejszego artykułu oraz ogólnego opisu komponentu 1, program „Europa dla obywateli” będzie wspierać projekty służące refleksji na temat korzeni totalitarnych reżimów w historii nowożytnej Europy, jak również projekty dotyczące innych decydujących momentów i punktów odniesienia w najnowszej historii Europy.

Wydarzenia historyczne, które zostaną szczególnie upamiętnione w roku 2014, to przede wszystkim stulecie wybuchu pierwszej wojny światowej, 25 rocznica obalenia muru berlińskiego, a także dziesięciolecie rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Te kluczowe momenty współczesnej historii zostały wybrane na roczne priorytety w ramach komponentu 1 programu „Europa dla obywateli” na rok 2014.

Komponent 2: Zaangażowanie demokratyczne i aktywność obywatelska

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniach od 22 do 25 maja 2014 r. we wszystkich państwach członkowskich. Wybory te po raz pierwszy odbędą się na mocy traktatu lizbońskiego, który ma wzmocnić rolę obywateli Unii jako uczestników życia politycznego poprzez art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej.

W tym kontekście bazą rocznego priorytetu komponentu 2 programu „Europa dla obywateli” na rok 2014 będą wybory do Parlamentu Europejskiego oraz uczestnictwo obywateli w demokratycznym życiu UE. Konieczne jest pogłębienie trwającej debaty nad przyszłością Europy, w celu wytyczenia wspólnej przestrzeni publicznej na skalę Europy, pozwalającej na omówienie spraw europejskich i debatę nad naszymi problemami z europejskiej perspektywy.

W tej sytuacji, w ramach komponentu 2 programu „Europa dla obywateli” priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące uczestnictwa obywateli w życiu demokratycznym UE, poczynając od demokracji lokalnej, a na udziale obywateli w określaniu kierunku rozwoju UE kończąc.

 

Informacje o programie Europe for Citizens - http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Film podsumowujący projekt - http://vimeo.com/98615748

 

Załącznik