Gmina Kornowac - archiwum
http://archiwum.kornowac.pl

07 lipca 2014 14:48 | Aktualności

"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Kornowac"

 poiis_ue_fs.jpg

 

Jako jedna z pierwszych gmin w Polsce Gmina Kornowac przystąpiła do opracowania "Planu gospodarki niskoemisyjnej". Dokument ten będzie zawierał strategię działań oraz plan przedsięwzięć związanych ze zrównoważoną i niskoemisyjną gospodarką energetyczną gminy, uwzględniając uwarunkowania krajowej i europejskiej polityki klimatycznej, jak również czynniki lokalne, specyficzne dla Gminy Kornowac. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej ma za zadanie przyczynić się do poprawy jakości powietrza, a także wzrostu bezpieczeństwa energetycznego, stwarzając warunki sprzyjające podwyższeniu jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców w przestrzeni publicznej.

 

Plan jest opracowywany zgodnie z wytycznymi konkursu NFOŚiGW w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN).

 

Prace nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kornowac będą trwały do marca 2015. Dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym.

 

Opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Kornowac"  jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.