Zwiń komunikaty

Aktualności

29 grudnia 2015 09:51 | Aktualności

XII sesja Rady Gminy Kornowac

 

XII sesja Rady Gminy Kornowac, odbędzie się 29 grudnia 2015 roku (wtorek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Kornowac.

 

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Kornowac.

4.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie przewodniczących Komisji i przewodniczącego Rady Gminy z działalności w 2015 roku.

6.      Wnioski i zapytania.

7.      Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany uchwały Nr XI.68.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X.60.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości za 2016 rok,

  • zmiany uchwały Nr XI.69.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny,

  • zmiany budżetu na rok 2015,

  • zmiany uchwały Nr II.11.2014 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kornowac na lata 2015 - 2022,

  • uchwalenia budżetu gminy Kornowac na rok 2016,

  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kornowac na lata 2016 – 2022,

  • przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn: ”Drugiemu Człowiekowi” w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

  • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  • przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kornowac,

  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2016.

8.      Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

9.      Wolne głosy, komunikaty.

10.  Zakończenie XII sesji Rady Gminy Kornowac.

 

Przeczytano: 841 razy.| Wydrukuj

Do góry