Zwiń komunikaty

Komunikaty

28 stycznia 2015 08:32 | Komunikaty

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kornowac w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E
otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kornowac w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kornowac określone w uchwale Nr XLII.314.2014 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 72 000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące).
II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24-04-2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami).
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji musi posiadać odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Kornowac, a zadanie winno być przedmiotem jego działalności statutowej.
4. W przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
W przypadku konieczności zmniejszenia dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany ze złożoną ofertą. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
5. Warunkiem przekazania dotacji na rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wójt Gminy Kornowac może odmówić przyznania dotacji podmiotowi wyłonionemu w konkursie i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:
1) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;
2) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;
3) zostały ujawnione, nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

III. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Realizacja zadania może nastąpić w okresie od 09 marca 2015 do 31 grudnia 2015 roku.
2. Realizacja zadania musi obejmować okres po terminie podpisania umowy.
3. Podmiot składający ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie rozgrywek sportowych w 2015 roku, powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno – technicznej lub też dostęp do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania.
4. Pozostałe warunki realizacji zadań zostaną ujęte w wiążącej umowie.

IV. Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15-12-2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) w sekretariacie Urzędu Gminy Kornowac ul. Raciborska 48, w terminie do 2 marca 2014 r. do godziny 14:00.
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco:
• pełna nazwa i adres wnioskodawcy,
• tytuł zadania oraz adnotacja nie otwierać przed posiedzeniem komisji w sprawie otwarcia ofert.
3. Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub taka, która wpłynęła pocztą po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1. Otwarcie ofert nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa w składzie 3 osób, protokolarnie kwalifikując oferty do otrzymania dotacji. Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności:
a) jakość oferty – nie będzie rozpatrywana oferta niekompletna, złożona na innym formularzu, nieprawidłowo wypełniona, bez podania sposobu kalkulacji poszczególnych rodzajów kosztów;
b) możliwość realizacji zadania przez oferenta – doświadczenie w realizacji danego typu zadań, zasoby rzeczowe i osobowe;
c) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w szczególności w części, która ma być finansowana z dotacji, a także wysokość środków przekazanych od innych podmiotów;
d) wiarygodność finansową oferty – m.in. brak zaległości płatniczych wobec ZUS i urzędu skarbowego, sprawozdanie finansowe za ostatni okres sprawozdawczy;
e) rzetelność oferty – analiza i ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość rozliczania otrzymanych dotacji.
3. Dopuszcza się możliwość realizacji zadania publicznego w zakresie rozgrywek sportowych przez kilka podmiotów.
4. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Kornowac, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
5. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kornowac oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kornowac.

Przeczytano: 834 razy.| Wydrukuj

Do góry