Zwiń komunikaty

Komunikaty

02 czerwca 2015 13:40 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Kornowac w sprawie wyboru ławników do sądu okręgowego i rejonowego na czteroletnią kadencję

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Kornowac

z dnia 2 czerwca 2015r.

 

Zawiadamia się, że w terminie najpóźniej do dnia 31 października 2015r. Rady Gminy dokonują wyboru ławników do sądu okręgowego i do rejonowego na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2016r.

Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach ustaliło, że na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2016r. Rada Gminy Kornowac powinna wybrać 1 (jednego) ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym, 1 (jednego) ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Raciborzu oraz 1 (jednego) ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Rybniku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ławnikiem może być wybrana osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Jednakże ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5.  radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu, województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne i związki zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączenie partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonywane przez grupy obywateli (co najmniej 50 osób) musi zawierać imiona, nazwiska, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis. Uprawnioną do składania oświadczenia w sprawie zgłaszania kandydatów na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań, do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór zamieszczony jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w budynku Gminy, a także jest dostępny za pośrednictwem Internetu na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Kornowac w Kornowacu, ul. Raciborska 48,w godzinach urzędowania albo nadesłać pocztą – do dnia 30 czerwca 2015r.

 

 Wójt Gminy Kornowac

                                                /-/ Grzegorz Niestrój

Przeczytano: 1939 razy.| Wydrukuj

Do góry