Zwiń komunikaty

Ogłoszenia

12 grudnia 2014 11:08 | Ogłoszenia

Ogłoszenie - pozostałe

Oceń to:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kornowac , ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac, woj. śląskie, tel. 032 4301037-39, faks 032 4301333.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kornowac.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa szkoły podstawowej w Kobyli -roboty dodatkowe

Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1) Wymiana gruntu pod ławami fundamentowymi

2) Usunięcie wapiennika o wym. 5m x 2,5 m x 1,5 m przy bud. B w miejscu Sali gimnastycznej

3) zasypanie wykopu po wapienniku materiałem stabilizacyjnym

4) Wykonanie fundamentu w bud. A pod ściana między pomieszczeniami 0.02 a 0.04 (brak fundamentu)

5) rozebranie ściany szczytowej w bud. A w miejscu projektowanych okien od strony wjazdu do szkoły (liczne spękania i odchylenie od pionu)

Roboty dodatkowe w obiekcie ZSP Kobyla - działki nr: 1527/220, 1096/219, 508/225 przy ul. Głównej w Kobyli.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.26.23.00-4, 45.22.31.00-7, 45.26.25.00-6, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia / art. 67 ust.1 pkt 5 - Prawo zamówień publicznych/, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów. Konieczność  wykonania robót dodatkowych stwierdzono na podst. Protokołów konieczności z dn. 20.07.2014, 26.09.2014 i 10.12.2014.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Przedsiębiorstwo Usługowe BORBUD sp. z o.o. , ul. Wodna 21, 47-400 Racibórz

Przeczytano: 638 razy.| Wydrukuj

Do góry