Zwiń komunikaty

Przetargi - rozstrzygnięte

29 września 2010 06:57 | Przetargi - rozstrzygnięte | Źródło: BIP Gminy Kornowac

USUWANIE SKUTKÓW POWODZI REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. STAROWIEJSKIEJ W KORNOWACU

Zamawiający:
Gmina Kornowac

Tytuł przetargu:
USUWANIE SKUTKÓW POWODZI "REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. STAROWIEJSKIEJ W KORNOWACU"

CPV:
45232130-2; 45233222-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności:
· Wykaz co najmniej 3 robót podobnych co do charakteru i zakresu realizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat (referencje),
· Dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie wod-kan wydanych przez organ samorządu zawodowego na podstawie art.12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006, Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

4. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: "spełnia - nie spełnia", w oparciu o załączone do oferty oświadczenia i dokumenty potwierdzające ich spełnianie określone w § 8. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez 2 lub więcej wykonawców ich wiedza i doświadczenie oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia będzie oceniana wspólnie.


Termin realizacji:
7.12.2010 r.

Osoba odpowiedzialna:
Gilbert Kramarczyk

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48
44 - 285 Kornowac


Oferty można składać do:
2010-10-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2010-10-19 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Sala Narad Urzędu Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48
44 - 285 Kornowac


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie wymaga

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Przeczytano: 593 razy.| Wydrukuj

Do góry