Zwiń komunikaty

Przetargi - rozstrzygnięte

20 września 2010 07:03 | Przetargi - rozstrzygnięte | Źródło: BIP Gminy Kornowac

Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem i posypywaniem dróg gminnych na terenie administrowanym przez Gminę Kornowac w akcji zimowej 2010/2011 r.

Zamawiający:
Urzęd Gminy Kornowac

Tytuł przetargu:
Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem i posypywaniem dróg gminnych na terenie administrowanym przez Gminę Kornowac w akcji zimowej 2010/2011 r.

CPV:
90-62-00-00-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Warunki uczestnictwa
w przetargu nieograniczonym P/561/09/10 na wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem i posypywaniem dróg gminnych na terenie administrowanym przez Gminę Kornowac w akcji zimowej
2010/2011


I WARUNKI OGÓLNE


1. Warunki składania ofert:
· oferty należy składać na adres Inwestora w sekretariacie Urzędu Gminy Kornowac,44-285 Kornowac ul. Raciborska 48 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.10.2010r. do godz. 9.00. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną zwrócone oferentom nie otwarte.
· oferta musi być złożona w zalakowanej kopercie na której należy uwidocznić:
tytuł przetargu - P/561/09/10 - AKCJA ZIMA 2010/11
nazwę i adres inwestora,
nazwę i adres oferenta.
* Zakres rzeczowy obejmuje:
Bieżące odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych
Wariant I: Cała Gmina tj.: Łańce, Kobyla, Kornowac, Pogrzebień, Rzuchów
Wariant II: Wskazane sołectwo
Preferowany będzie wariant I
· postępowanie przetargowe będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych
· otwarcie ofert nasątpi 01.10.2010 r. w siedzibie Zamawiającego o godz. 9.15. Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku gdy oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy oferentów, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert.
· W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
· Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta. Jeżeli Oferent nie zgodzi się na poprawienie oczywistych omyłek jego oferta zostanie odrzucona.
· Wybór oferty odbywał się będzie w postępowaniu niejawnym.


2. Pracownikiem uprawnionym do bezpośredniego kontaktu z oferentami z ramienia zamawiającego jest Pan Gilbert Kramarczyk-podinsp.ds. drogownictwa, pok.nr22, tel.032/4301037.
Adres strony internetowej , na której dostępne są warunki uczestnictwa :
http://www.kornowac.bip.net.pl

II WARUNKI SZCEGÓŁOWE

1. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie ceną przy spełnieniu warunków zawartych w warunkach uczestnictwa.
Cena-100%

2. Przedmiot i czas wykonania
· Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem i posypywaniem dróg gminnych,
· Wymagany termin realizacji od 15.11.2010 r. do 15.03.2011 r.
Strony dopuszczają wcześniejsze niż 15.11.2010 lub późniejsze niż 15.03.2011r. świadczenie usług przez Wykonawcę, jeżeli będzie to wynikało z sytuacji atmosferycznej (opady śniegu, gołoledź).
O wcześniejszym lub wydłużonym terminie świadczenia usług Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie.
· Usługa winna być prowadzona zgodnie z warunkami technicznymi, przepisami o ruchu drogowym i BHP oraz zaleceniami zamawiającego,
· Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i roszczenia osób trzecich wynikłe w trakcie prowadzenia robót.
· Oferent, którego oferta została wybrana po otrzymaniu zawiadomienia pisemnego podpisze z Inwestorem umowę.
1. Oferty należy składać odrębnie na każde sołectwo.
W przypadku otrzymania ofert o tych samych cenach Inwestor dokona podziału sołectw pomiędzy poszczególnych oferentów za ich zgodą. W przypadku nie wyrażenia zgody co do podziału sołectw przez oferentów o tych samych cenach ofert Zamawiający prowadzi z Oferentami negocjacje. Wszystkie stronice oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę oraz kolejno ponumerowane i trwale połączone, zszyte celem uniemożliwienia dekompletacji.

2. Opis sposobu przygotowania oferty
· oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu zgodnie z wymogami oferty /formularza/,
· do oferty powinne być załączone wszystkie załączniki określone w ofercie,
· roboty powinne być prowadzone zgodnie z warunkami technicznymi, przepisami i warunkami BHP oraz zaleceniami Zamawiającego,
· oferent, którego oferta została wybrana po otrzymaniu zawiadomienia pisemnego podpisze z Zamawiającym umowę.
1. Zasady rozliczania za wykonanie roboty
Usługodawca za wykonanie usług będzie rozliczany fakturą miesięczną końcową po wykonaniu usługi.
Rozliczenie będzie następowało na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych przez Zamawiającego oraz oczywiście wykonanych i odebranych robót potwierdzonych przez sołtysów w poszczególnych sołectwach.Kornowac, dn. 17.09.2010r. ....................................................
/Zatwierdzil/
Załączniki:
1. Oferta /druk/
2. Oświadczenie /druk/
3. Projekt umowy


Termin realizacji:
od 15.11.2010 r. do 15.03.2011 r.

Osoba odpowiedzialna:
Gilbert Kramarczyk

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Kornowac
44-285 Kornowac
ul. Raciborska 48


Oferty można składać do:
2010-10-01 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2010-10-01 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Sala Ślubów Urzędu Gminy Kornowac
44-285 Kornowac
ul. Raciborska 48


Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
nie wymaga

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Przeczytano: 687 razy.| Wydrukuj

Do góry