Zwiń komunikaty

Przetargi - rozstrzygnięte

26 sierpnia 2011 07:15 | Przetargi - rozstrzygnięte | Źródło: BIP Gminy Kornowac

Udzielenie kredytu Gminie Kornowac o łącznej wysokości 896 431,00zł

Zamawiający:
Urząd Gminy Kornowac

Tytuł przetargu:
Udzielenie kredytu Gminie Kornowac o łącznej wysokości 896 431,00 zł

CPV:
66113000-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
Zezwolenie Komisji nadzoru Bankowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).

Termin realizacji:
31.12.2022r.

Osoba odpowiedzialna:
Marian Rogoś

Miejsce składania ofert:
sekretariat Urzędu Gminy KOrnowac

Oferty można składać do:
2011-09-05 godz: 09:45

Otwarcie ofert:
2011-09-05 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
sala narad Urzędu Gminy Kornowac

Kryteria wyboru:
a) Oświadczenie o braku okoliczności wykluczenia z postępowania o treści zgodnej z określoną w załączniku nr 4.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 34)
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


Wadium:
nie wymaga

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Przeczytano: 671 razy.| Wydrukuj

Załączniki:

nr_5__uchwa³a_rady_gminy_kornowac_o_zaci¹gniêciu_kredytu.pdf [372.37 KB]

nr_6___zestawienie_przep³ywow_pieniê¿nych.pdf [375.24 KB]

nr_7___opinia_rio_o_mo¿liwoœci_sp³aty_kredytu.pdf [1.08 MB]

nr_8____wykaz_podmiotow.pdf [283.44 KB]

nr_9___opinia_rio_o_projekcie_bud¿etu_na_2011.pdf [679.19 KB]

nr_10__opinia_rio_o_d³ugu_do_bud¿etu_na_2011.pdf [639.22 KB]

nr_11__rbnds_za_iikw_2011.pdf [617.59 KB]

nr_12__rb27s_za_iikw_2011.pdf [3.36 MB]

nr_13__rb28s_za_iikw_2011.pdf [8.09 MB]

nr_14__rbn_za_iikw_2011.pdf [769.45 KB]

nr_15__rbz_za_iikw_2011.pdf [859.46 KB]

nr_16__opinia_rio_z_wykonania_bud¿etu_za_2010.pdf [740.7 KB]

nr_17__rbnds_za_2010.pdf [635.63 KB]

nr_18__rb27s_za_2010.pdf [3.62 MB]

nr_19__rb28s_za_2010.pdf [8.62 MB]

nr_20__rbn_i_rbun_za_2010.pdf [1.11 MB]

nr_21__rbz_i_rbuz_za_2010.pdf [1.87 MB]

nr_22__rbpdp_za_2010.pdf [506.36 KB]

nr_23__opinia_rio_o_sprawozdaniu_z_wykonania_bud¿etu_za_2009.pdf [697.06 KB]

nr_35__nip_regon.pdf [700.92 KB]

nr_24__rbnds_za_2009.pdf [651.98 KB]

nr_36__rbnds_za_iikw2010.pdf [654.71 KB]

nr_25__rb27s_za_2009.pdf [3.82 MB]

nr_37__rbz_za_iikw2010.pdf [866.16 KB]

nr_26__rb28s_za_2009.pdf [8.35 MB]

nr_38__rbn_za_iikw2010.pdf [788.36 KB]

nr_27__rbn_i_rbun_za_2009.pdf [1.02 MB]

nr_39__rb27s_za_iikw2010.pdf [3.48 MB]

nr_28__rbz_i_rbuz_za_2009.pdf [1.95 MB]

nr_40__rb28s_za_iikw2010.pdf [8.62 MB]

nr_29__rbpdp_za_2009.pdf [596.57 KB]

nr_41__wykaz_instytucji.odt [13.18 KB]

nr_30__zaœwiadczenie_z_us.pdf [755.79 KB]

nr_42__harmonogram_sp³at_kredytow_i_po¿yczek.pdf [1019.12 KB]

nr_31__zaœwiadczeneie_z_zus.pdf [468.8 KB]

nr_43__uchwa³a_rio_o_projekcie_wpf_na_2011.pdf [495.65 KB]

nr_32__opinia_bankowa.pdf [351.76 KB]

siwz_zmiana_1.odt [42.63 KB]

pytania_6092011_r.doc [56.5 KB]

siwz_zmiana_4_13092011_r.odt [43.35 KB]

nr_33__zaœwiadczenie_o_wyborze_wojta_i_uchwa³a_o_powo³aniu_skarbnika.pdf [333.45 KB]

pytania_kredyt.doc [19 KB]

siwz_.odt [42.18 KB]

zmiana_siwz_2092011_r.pdf [228.46 KB]

siwz_zmiana_2.odt [42.85 KB]

zmiana_siwz_6092011_r.pdf [952.83 KB]

zmiana_siwz_8092011_r.pdf [234.03 KB]

zmiana_siwz_13092011_r.pdf [802.78 KB]

Do góry