Zwiń komunikaty

Przetargi - rozstrzygnięte

17 czerwca 2011 10:45 | Przetargi - rozstrzygnięte | Źródło: BIP Gminy Kornowac

Modernizacja obejścia wokół Domu Kultury w Pogrzebieniu

Oceń to:

Zamawiający:
Gmina Kornowac

Tytuł przetargu:
Modernizacja obejścia wokół Domu Kultury w Pogrzebieniu

CPV:
45233222-1;45233223-8;45111291-4;45232000-2;45112710-5;45223820-0;45232130-2.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
2. Opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c) posiadać (lub dysponować) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia (lub przedstawić pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia),
d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 300.000,00 zł, oraz zobowiązać się do zawarcia ubezpieczenia budowlano - montażowego od wszelkich ryzyk w przypadku wygrania przetargu,
e) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

2. Ocena spełniania powyższych warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia, zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ. Podstawą oceny będą dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale I pkt. 3 SIWZ.


Termin realizacji:
15.11.2011

Osoba odpowiedzialna:
Gilbert Kramarczyk, Marian Rogoś

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48
44-285 Kornowac


Oferty można składać do:
2011-07-12 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2011-07-12 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Sala Narad Urzędu Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48
44-285 Kornowac


Kryteria wyboru:
najniższa cena 100%

Wadium:
nie wymaga

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Przeczytano: 564 razy.| Wydrukuj

Do góry