Zwiń komunikaty

Przetargi - rozstrzygnięte

23 lutego 2011 11:08 | Przetargi - rozstrzygnięte | Źródło: BIP Gminy Kornowac

Dostawy urządzeń i wyposażenia dla kuchni w Łańcach wraz z zabudową

Zamawiający:
Urząd Gminy Kornowac

Tytuł przetargu:
Dostawy urządzeń i wyposażenia dla kuchni w Łańcach wraz z zabudową

CPV:
422000008

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
4.1 Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
4.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
4.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
4.1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
4.1.4 nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.

4.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:
4.2.1 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania przedmiotowego zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.1.
4.2.2 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.3 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.2.
4.2.3 W zakresie warunków wskazanych w punkcie 4.1.1 i 4.1.4 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1.3.


Termin realizacji:
31.05.2011 r.

Osoba odpowiedzialna:
Krasek Michał

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy Korrnowac
ul. Raciborska 48
44 - 285 Kornowac


Oferty można składać do:
2011-03-03 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2011-03-03 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Sala Narad
Urzędu Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48
44 -285 Kornowac


Kryteria wyboru:
najniższa cena 100%

Wadium:
nie wymaga

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Przeczytano: 655 razy.| Wydrukuj

Do góry