Zwiń komunikaty

Przetargi - rozstrzygnięte

18 stycznia 2011 11:11 | Przetargi - rozstrzygnięte | Źródło: BIP Gminy Kornowac

REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG W GMINIE KORNOWAC

Zamawiający:
Urząd Gminy Kornowac

Tytuł przetargu:
REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG W GMINIE KORNOWAC

CPV:
452331426; 902100002

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Wymagania od oferentów
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:
¦ Są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
¦ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
¦ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
¦ Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych.
¦ Oferent musi udowodnić zrealizowanie w charakterze głównego wykonawcy w okresie pięciu ostatnich lat zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia poprzez przedstawienie referencji od poprzednich zamawiających (minimum 2 referencje).
¦ W przypadku, gdy ofertę składa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedłożone dokumenty (umowa spółki, uchwała wspólników lub wypis z Rejestru Sądowego) winny wykazywać, że złożenie oferty nie następuje z naruszeniem przepisu art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych z 15.09.2000r. (Dz.U.00.94.1037).
¦ Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę sam lub jako reprezentant spółki. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty zostaną one odrzucone na podst. art. 89 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
¦ Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych musi spełniać następujące warunki:
=> Spełniać warunki określone w pkt V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -"Wymagania od oferentów" przy uwzględnieniu zsumowania danych od wszystkich oferentów.
strona 3
=> Zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt IX SIWZ - "Zawartość oferty" od każdego podmiotu.
=> Musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony.
=> Jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny /lider/ i jego upoważnienie
będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów.
=> Zawierać umowę "pro forma" spółki, która stwierdza, że wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne prawnie za realizację zadania.
¦ Oferta musi obejmować całość zamówienia.
¦ Oferent wykona zadania własnymi siłami.
¦ Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę sam lub jako reprezentant spółki. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.


Termin realizacji:
etap I do 12 kwietnia 2011 r ; etap II do 30 września 2011 r.

Osoba odpowiedzialna:
Gilbert Kramarczyk

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzedu Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48
44 285 Kornowac


Oferty można składać do:
2011-02-09 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2011-02-09 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Sala Narad Urzędu Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48
44 - 285 kornowac


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie wymaga

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Przeczytano: 645 razy.| Wydrukuj

Do góry