Zwiń komunikaty

Przetargi - rozstrzygnięte

15 lutego 2011 11:14 | Przetargi - rozstrzygnięte | Źródło: BIP Gminy Kornowac

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kornowac

Zamawiający:
Gmina Kornowac

Tytuł przetargu:
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kornowac

CPV:
71.41.00.00-5 Usługi planowania przestrzennego

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW (art.36 ust.1 pkt.5 UPZP)

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie ;
Przez spełnienie warunków określonych w punkcie b) rozumie się, że :
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie 3 lat poprzedzających złożenie oferty wykonał co najmniej 3 studia lub zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w tym min. 1 studium Gminy wiejskiej) o powierzchni nie mniejszej niż 15,00 km2 lub równoważne zmiany mpzp. Za opracowane plany należy rozumieć plany uchwalone i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym, których zakończenie nastąpiło w okresie 3 lat poprzedzających złożenie oferty,
Ocena tego warunku zostanie dokonana na podstawie:
wykazu usług - załącznik nr 5 SIWZ wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane zgodnie z zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełniać łącznie.
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Przez spełnienie warunków określonych w punkcie c) rozumie się, że :
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje co najmniej 1 pracownikiem posiadającym aktualny wpis na listę członków odpowiedniej izby urbanistów, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), który będą pełnić funkcję głównego projektanta zmiany studium
Ocena tego warunku zostanie dokonana na podstawie:
wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia załącznik nr 6 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (wykaz wykonywanych przez pracowników prac musi odpowiadać zakresowi zamówienia).
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełniać łącznie.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Przez spełnienie warunków określonych w punkcie d) rozumie się, że:
Wykonawca złoży oświadczenie - zał. nr 3, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych wyżej.

Uwaga: Do oceny spełniania warunku Zamawiający zakwalifikuje tylko te zadania, które zakończono w okresie ostatnich 3 lat przed dniem ogłoszenia o niniejszym przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych.


Termin realizacji:
12 miesięcy od daty podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Gilbert Kramarczyk

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48
44 - 285 Kornowac


Oferty można składać do:
2011-03-24 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2011-03-24 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Sala Narad Urzędu Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48
44 - 285 Kornowac


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Przeczytano: 663 razy.| Wydrukuj

Do góry