Zwiń komunikaty

Przetargi - rozstrzygnięte

11 lipca 2011 11:17 | Przetargi - rozstrzygnięte | Źródło: BIP Gminy Kornowac

MODERNIZACJA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO W ŁAŃCACH GMINA KORNOWAC

Zamawiający:
Gmina Kornowac

Tytuł przetargu:
MODERNIZACJA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO W ŁAŃCACH GMINA KORNOWAC

CPV:
45233123-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1.Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

2.Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności:
Wykaz co najmniej 3 robót podobnych co do charakteru i zakresu realizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat (referencje),
Dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi.

1.Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.


Termin realizacji:
30.09.2011 r.

Osoba odpowiedzialna:
Gilbert Kramarczyk, Marian Rogoś

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48
44-285 Kornowac


Oferty można składać do:
2011-08-02 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2011-08-02 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Sala Narad Urzędu Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48
44-285 Kornowac


Kryteria wyboru:
najniższa cena 100%

Wadium:
nie wymaga

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Przeczytano: 656 razy.| Wydrukuj

Do góry