Zwiń komunikaty

Przetargi - rozstrzygnięte

11 lipca 2011 11:22 | Przetargi - rozstrzygnięte | Źródło: BIP Gminy Kornowac

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy Gimnazjum w Kornowacu

Zamawiający:
Gmina Kornowac

Tytuł przetargu:
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy Gimnazjum w Kornowacu

CPV:
CPV; 45000000-7; 36100000-2; 36400000-5 ; 45100000-8; 45200000-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
2. Opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c) posiadać (lub dysponować) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia (lub przedstawić pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia),
d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 300.000,00 zł, oraz zobowiązać się do zawarcia ubezpieczenia budowlano - montażowego od wszelkich ryzyk w przypadku wygrania przetargu,
e) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

2. Ocena spełniania powyższych warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia, zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ. Podstawą oceny będą dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale I pkt. 3 SIWZ.Termin realizacji:
31.05.2012 r.

Osoba odpowiedzialna:
Gilbert Kramarczyk, Marian Rogoś

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48
44-285 Kornowac


Oferty można składać do:
2011-08-03 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2011-08-03 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Sala Narad
Urzędu Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48
44-285 Kornowac


Kryteria wyboru:
najniższa cena 100%

Wadium:
nie wymaga

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Przeczytano: 670 razy.| Wydrukuj

Do góry