Zwiń komunikaty

Wykaz spraw / alfabetycznie

DDo góry

FDo góry

IDo góry

PDo góry

WDo góry

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wniosek o podział nieruchomości

Wniosek o przyznanie pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Wniosek o wydanie aktu z Urzędu Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności ( dla osób poniżej 16 roku życia)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kornowac

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kornowac

Wniosek o wyrażenie zgody na zjazd z drogi gminnej

Wniosek o zarejestrowanie/ wyrejestrowanie psa

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

ZDo góry